Organizatorzy

Prof. dr hab. Michał Buchowski 
Instytut Antropologii i Etnologii UAM

Michał Buchowski jest profesorem antropologii społecznej na Uniwersytecie Poznańskim i profesorem seniorem na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Rutgers, Uniwersytecie Warszawskim oraz w Narodowym Muzeum Etnologicznym w Osace. Jego zainteresowania naukowe dotyczą sposobów myślenia, przemian postsocjalistycznych, wykluczeń społecznych i kulturowych, wielokulturowości i migracji. Jego ostatnie publikacje książkowe to: Czyściec: Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu (2017) i Twilight Zone Anthropology: Voices from Poland (red., 2019). Jest autorem ponad dwustu artykułów naukowych.

Prof. dr hab. Ewa Domańska 
Wydział Historii UAM

Ewa Domańska jest profesorem nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i visiting professor w Department of Anthropology/Archaeology Center/DLCL, Stanford University. Członek korespondent PAN; przewodnicząca Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii oraz nowymi tendencjami w badaniach humanistycznych. Autorka projektów historii ratowniczej oraz humanistyki afirmatywnej. W ostatnich latach koncentruje się na możliwości zbudowania komplementarnego podejścia łączącego nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze oraz wiedze indygeniczne do badań ludobójstwa i ekobójstwa prowadzonych w perspektywie środowiskowej. Autorka, redaktorka i współredaktorka 23 książek, w tym: Nekros: Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (PWN, 2017); Ekshumacje polityczne (red. z A. Staniewską; słowo/obraz terytoria, 2022), a także artykułów opublikowanych m.in. w „History and Theory”, „Rethinking History”, „Journal of the Philosophy of History”, a także „Teksty Drugie” i „Historyka”.

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Wydział Archeologii UAM

Arkadiusz Marciniak jest profesorem archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013-2019 był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Archeologii na Uniwersytecie Flinders. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanforda (dwukrotnie) i w University College London. Jest stypendystą prestiżowych fundacji, takich jak Humboldt, Fulbright, Andrew W. Mellon, Kościuszko i Soros/Commonwealth Office. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Academia Europea. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przekształceń wczesnych społeczności rolniczych w zachodniej Azji i Europie Środkowej w społeczeństwa oparte na nierównościach społecznych. Jest twórcą i propagatorem zooarcheologii społecznej – paradygmatu badawczego, którego celem jest badanie wieloaspektowych relacji społecznych między ludźmi a zwierzętami. Inne jego zainteresowania obejmują pedagogikę dziedzictwa kulturowego oraz współczesne wyzwania prawne, organizacyjne i etyczne stojące wobec dziedzictwa. Kierował i realizował wiele międzynarodowych projektów naukowych i badawczych wspieranych finansowo przez takie agencje i programy jak Horyzont 2020, Kultura 2007-2013, Europejska Rada ds. Badań Naukowych, Erasmus Plus, Dyrekcja Generalna Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej , NWO HEAR JPICH czy Narodowe Centrum Nauki. 

Prof. dr hab. Piotr Matczak
Wydział Socjologii UAM

Piotr Matczak zajmuje się ryzykiem naturalnym i wywołanym przez człowieka, zarządzaniem kryzysowym, polityką środowiskową z perspektywy usług ekosystemowych, zrównoważonym rozwojem społeczności miejskich i wiejskich. Uczestnik wielu programów badawczych, polskich i międzynarodowych, dotyczących tych zagadnień. Był sekretarzem Komitetu Badań nad Ryzykiem Polskiej Akademii Nauk (2009-11), jest członkiem zarządu sieci badawczej Sociology of Risk and Uncertainty Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest redaktorem czasopism „Society and Natural Resources”, „Water” oraz „Geographies”. Współredagował numer specjalny czasopisma „Water” pt. „Flood Risk Governance for More Resilience”. Publikował m.in. w: „Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)”, „Environmental Science & Policy”, „Weather, Climate and Society”, „Ecosystem Services”, „Ecology and Society”, „Earth’s Future”, „Global Environmental Change”, „WIREs Water”.

Zuzanna Kurowska
Wydział Socjologii UAM

Zuzanna Kurowska jest studentką pierwszego roku drugiego stopnia Socjologii. Ukończyła licencjat z kognitywistyki, gdzie w pracy dyplomowej skupiła się na zagadnieniu planowania osiedla mieszkalnego z użyciem algorytmu genetycznego. Pełniła funkcję Przewodniczącej Niezależnego Zrzeszenia Studentów UAM, a także od wielu lat współorganizuje Poznańskie Forum Kognitywistyczne.

W zakres zainteresowań wchodzi sztuczna inteligencja, szeroko pojęta urbanistyka ze szczególnym skupieniem na mieszkalnictwie i mądrym planowaniu i zarządzaniu miastami, połączenie miast z technologią w sposób odpowiedzialny, a także projekty społeczne.

Share this page